Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Δήμος Ικαρίας:Εξώδικη όχληση - Δήλωση - Διαμαρτυρία - Πρόσκληση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του
Δήμου Ικαρίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη

ΚΑΤΑ
Της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, τοπικό κατάστημα Αγίου Κηρύκου.

Κοινοποιούμενη
Στο Διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30


Το ειδικό τέλος ακινήτων, που επιβλήθηκε με την ΠΟΛ 1211/10.10.2011 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, αποτελεί μια ρύθμιση φοροεισπρακτικού χαρακτήρα, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους συνταγματικούς μας κανόνες και συγκριμένα με τα άρθρα 17 παρ. 1 και 78 παρ1, που καθορίζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και καθορίζουν τον τρόπο επιβολής και είσπραξης φόρων. Το λεγόμενο ως «τέλος» παρανόμως δεν έχει ανταποδοτικότητα από τη πλευρά του δημοσίου, ενώ είναι επιπλέον καθαρή φορολογική επιβάρυνση. Άλλωστε δεν συνάδει με τις συνταγματικές επιταγές το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κριτήρια επιβολής, αφού το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος προβλέπει ότι οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση δεν μπορεί να επιβάλλεται χωρίς διακρίσεις πχ ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των επιτηδευματιών.

Περαιτέρω η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία

Δια της παρούσης σας καλούμε να απέχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Δήμου μας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011, σας δηλώνουμε ότι θα συμπαρασταθούμε με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε δημότη ή κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η., ενώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως αστικώς και ποινικώς, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.Ικαρία, 30.11.2011

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου